Projecten

Projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen zijn onder meer:
• Projecten die een positief effect hebben op de leefomgeving van in Nederland voorkomende vogelsoorten. Te denken valt aan het plaatsen van nestkasten, het inrichten en beheren van terreinen, e.d.
• Onderzoeksprojecten die zich richten op in Nederland bedreigde soorten
• Inventarisaties en publicaties van vogelwerkgroepen, onderzoekers e.a.
In beginsel subsidieert de Stichting niet meer dan 50% van een project. Co-financiering is dus vereist.

Projecten dienen uiterlijk vier jaar na toekenning van de subsidie te zijn uitgevoerd.

De Stichting heeft in de afgelopen jaren subsidies verleend aan onder meer SOVON (Vogelatlas), Vogelbescherming Nederland (onderzoek), vogelwerkgroepen (plaatsing nestkasten), provinciale landschappen (weidevogelbeheer en herinrichting vogelgebieden) en Natuurmonumenten (uitbreiding Marker Wadden). Ook heeft de Stichting de publicatie van een aantal vogelboeken gesponsord (waaronder Avifauna van de Biesbosch).