Projecten

Projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen zijn onder meer:
• Projecten die een positief effect hebben op de leefomgeving van in Nederland voorkomende vogelsoorten. Te denken valt aan het plaatsen van nestkasten, het inrichten en beheren van terreinen, e.d.
• Onderzoeksprojecten die zich richten op in Nederland bedreigde soorten
• Inventarisaties en publicaties van vogelwerkgroepen, onderzoekers e.a.
In beginsel subsidieert de Stichting niet meer dan 50% van een project. Co-financiering is dus vereist.

Recent heeft de Stichting subsidies verleend aan onder meer SOVON (Vogelatlas), Vogelbescherming Nederland (onderzoek), vogelwerkgroepen (plaatsing nestkasten), provinciale landschappen (weidevogelbeheer en herinrichting vogelgebieden). Ook was de Stichting een van de sponsors van de publicaties “Griend – eiland voor vogels” (2016) en “Fraaie schepsels”, een boek over de grote stern (2017).