Projecten

Projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen zijn onder meer:

• Projecten die een positief effect hebben op de leefomgeving van in Nederland voorkomende vogelsoorten. Te denken valt aan het plaatsen van nestkasten, het inrichten en beheren van terreinen, e.d.
• Onderzoeksprojecten die zich richten op in Nederland bedreigde soorten
• Inventarisaties en publicaties van vogelwerkgroepen, onderzoekers e.a.

Recent heeft de Stichting subsidies verleend aan onder meer SOVON (Vogelatlas), Vogelbescherming Nederland (onderzoek), vogelwerkgroepen (plaatsing nestkasten) en een van de provinciale landschappen (weidevogelbeheer). Ook was de Stichting een van de sponsors van de publicatie “Griend – eiland voor vogels” (verschenen in 2016).